搜索术语ví dụ有一个结果
跳到
VI 越南 ZH 中國
ví dụ 比如 (bǐrú)
ví dụ 例如 (lìrú)
ví dụ 譬如 (pìrú)
ví dụ 譬若 (pìruò)